Čo je udržateľný marketing?

Čo je udržateľný marketing?

Vo svete dnes už značky a podniky pracujú s pojmami ako spoločensky zodpovedné podnikanie, udržateľný rozvojudržateľný marketing. Na Slovensku je udržateľnosť skôr výsadou, pretože s týmto konceptom pracujú zväčša veľké korporácie alebo neziskové organizácie.

Tu sa otvára priestor pre malé a stredné podniky, ktoré dokážu rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať na potreby trhu a zákazníkov a prinášať tak inovácie a hodnotu.

Udržateľnosť prináša vyvážený pomer medzi ziskom podniku, šetrením prírodných zdrojov a rozvojom lokálnej komunity. Spoločnosť Digitálny Nomád s.r.o. tvorí a implementuje udržateľný marketing do podnikania. Vďaka našej práci sa tak z bežného podniku stáva značka s pridanou hodnotou, a to nielen pre zákazníka. Sme prvá spoločnosť na Slovensku, ktorá sa venuje konceptu udržateľného marketingu.

 

Schéma udržateľnosti

 

Spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR – Corporate social responsibility) úzko súvisí s konceptom udržateľného marketingu. Rozdiel je však v tom, že spoločensky zodpovedné podnikanie nie je špecificky orientované na zákazníkov a marketing. Orientuje sa na integráciu sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a interakcií s firemnými subjektmi. Pod pojmom firemné (prípadne aj zainteresované) subjekty patria zákazníci, zamestnanci, obchodní partneri, dodávatelia a subdodávatelia, akcionári, vlastníci, lokálna a miestna komunita v okolí podniku.

Definícia
udržateľného marketingu

Definícií udržateľného marketingu je nespočetne veľa – nie je jednotná definíciakaždý si to interpretuje podľa seba. A je aj pravda to, že dnes sa na „eko“ a „bio“ hraje veľa značiek a podnikov. Spĺňajú však základné princípy, ktoré definujú udržateľnosť? My definujeme udržateľný marketing rovnako, ako pán Fuller :

„Proces plánovania, realizácie a riadenia vývoja, ceny, propagácie a distribúcie produktov takým spôsobom, ktorý spĺňa nasledujúce tri kritériá: potreby zákazníkov sú splnené, organizačné ciele sú dosiahnuté, a celý proces je kompatibilný s ekosystémom.“

Vďaka udržateľnému marketingu prinášame vyvážený pomer medzi ziskom podniku, šetrením prírodných zdrojov a rozvojom lokálnej komunity. Prepájame v ňom identitu značky, stratégiu a digitálne kampane. Zvyšujeme tak povedomie o značke s pridanou hodnotou, jej unikátnosti a produktoch – umožňujeme jej skokovo rásť.

Marketing vs. Udržateľný marketing

Klasický marketing, ako ho poznáme, zdôrazňuje dosahovanie zisku z každej predajnej akcie. Dôraz sa kladie na čo najväčší objem objednávok – zisk, neberie sa do úvahy opakovaný nákup a starostlivosť o zákazníka. Cieľom klasického marketingu je teda zvyšovať objem predaja, tlačiť na získavanie nových zákazníkov a predávať produkty / služby komukoľvek.

V udržateľnom marketingu sa do popredia dostáva zákazník, správanie voči nemu a ponúkaná unikátna hodnota. Dôraz sa kladie na nadviazanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, opakované nákupy a starostlivosť. Okrem zisku sa značka zaoberá rozvojom komunity a šetrením prírodných zdrojov. Cieľom udržateľného marketingu je teda vytvárať pridanú hodnotu pre zákazníka, starať sa o neho a predávať produkty / služby, ktoré pomáhajú komunite a šetria prírodu.

Udržateľný marketing prináša do podnikania:

• nové obchodné možnosti
• zlepšenie reputácie značky a podniku
• motivovaných a produktívnejších zamestnancov
• lepšie vzťahy s okolím a zainteresovanými stranami
• úsporu nákladov
• zodpovednosť k životnému prostrediu
• kvalitu produktov a služieb
• ziskovosť podniku

Prečo prejsť
na udržateľný marketing?

Nákupné správanie a rozhodovanie zákazníkov sa už mení. Zákazník vyhľadáva unikátnu hodnotu, starostlivosť, chce byť súčasťou značky – jej fanúšik. Túži opakovane nakupovať produkty / služby, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu a je rád, keď podnik podporuje spoločenské potreby.

Čím skôr toto značky a podniky pochopia a začnú implementovať udržateľný marketing, tým skôr získajú konkurenčnú výhodu a vytvoria si priestor na inovácie v danom odvetví – zabezpečia udržateľný rozvoj.

Malé a stredné podniky by mali zapojiť udržateľný marketing do podnikania, pretože vďaka nemu tak vybudujú dlhodobo udržateľnú značku – pre zákazníkov, partnerov i zamestnancov.

Ako začať
s udržateľným marketingom?

Koncept udržateľnosti a spoločensky zodpovedného podnikania je komplexnejšia téma, ktorá priamo súvisí s danou značkou či podnikom. A práve preto ponúkame bezplatnú konzultáciu, ktorou rozširujeme povedomie o udržateľnom marketingu.

Viete si nás otestovať a nič neriskujete – prvá konzultácia ide na náš účet. Porozprávame sa o vašich požiadavkách, projekte, či značke. Získate plnohodnotné poradenstvo na vami definované otázky / problémy. Výstupom bude detailný a vizuálny report z konzultácie. Ako postupovať, referencie na našu prácu i často kladené otázky nájdete na tomto odkaze.

Zhrnutie

Transformácia značky a podniku na tento koncept marketingu je naozaj dlhodobý a zložitý proces nastavenia identity značky, celej stratégie a digitálnych kampaní. Ak to však značka zvládne, úspech má zaručený.

Veríme, že týmto článkom sme vrhli viac svetla na udržateľnosť, udržateľný marketing a spoločensky zodpovedné podnikanie. Už by ste mali mať vedomosť o tom, čo je udržateľný marketing a aký je rozdiel oproti klasickému marketingu a najmä prečo by ste mali prejsť na tento koncept.

Pokračovaním článku je Udržateľná značka, kde rozoberáme biznis model udržateľnej značky.

Späť

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Zdieľať