Čo je udržateľný marketing?

Čo je udržateľný marketing?

Vo svete dnes už značky a podniky pracujú s pojmami ako spoločensky zodpovedné podnikanie, udržateľný rozvojudržateľný marketing. Na Slovensku je udržateľnosť skôr výsadou, pretože s týmto konceptom pracujú zväčša veľké korporácie alebo neziskové organizácie.

Tu sa otvára priestor pre malé a stredné podniky, ktoré dokážu rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať na potreby trhu a zákazníkov a prinášať tak inovácie a hodnotu.

Udržateľnosť prináša vyvážený pomer medzi ziskom podniku, šetrením prírodných zdrojov a rozvojom lokálnej komunity. Spoločnosť Digitálny Nomád s.r.o. tvorí a implementuje udržateľný marketing do podnikania. Vďaka našej práci sa tak z bežného podniku stáva značka s pridanou hodnotou, a to nielen pre zákazníka. Sme prvá spoločnosť na Slovensku, ktorá sa venuje konceptu udržateľného marketingu.

 

Schéma udržateľnosti

 

Spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR – Corporate social responsibility) úzko súvisí s konceptom udržateľného marketingu. Rozdiel je však v tom, že spoločensky zodpovedné podnikanie nie je špecificky orientované na zákazníkov a marketing. Orientuje sa na integráciu sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a interakcií s firemnými subjektmi. Pod pojmom firemné (prípadne aj zainteresované) subjekty patria zákazníci, zamestnanci, obchodní partneri, dodávatelia a subdodávatelia, akcionári, vlastníci, lokálna a miestna komunita v okolí podniku.

Definícia
udržateľného marketingu

Definícií udržateľného marketingu je nespočetne veľa – nie je jednotná definíciakaždý si to interpretuje podľa seba. A je aj pravda to, že dnes sa na „eko“ a „bio“ hraje veľa značiek a podnikov. Spĺňajú však základné princípy, ktoré definujú udržateľnosť? My definujeme udržateľný marketing rovnako, ako pán Fuller :

„Proces plánovania, realizácie a riadenia vývoja, ceny, propagácie a distribúcie produktov takým spôsobom, ktorý spĺňa nasledujúce tri kritériá: potreby zákazníkov sú splnené, organizačné ciele sú dosiahnuté, a celý proces je kompatibilný s ekosystémom.“

Vďaka udržateľnému marketingu prinášame vyvážený pomer medzi ziskom podniku, šetrením prírodných zdrojov a rozvojom lokálnej komunity. Prepájame v ňom identitu značky, stratégiu a digitálne kampane. Zvyšujeme tak povedomie o značke s pridanou hodnotou, jej unikátnosti a produktoch – umožňujeme jej skokovo rásť.

Marketing vs. Udržateľný marketing

Klasický marketing, ako ho poznáme, zdôrazňuje dosahovanie zisku z každej predajnej akcie. Dôraz sa kladie na čo najväčší objem objednávok – zisk, neberie sa do úvahy opakovaný nákup a starostlivosť o zákazníka. Cieľom klasického marketingu je teda zvyšovať objem predaja, tlačiť na získavanie nových zákazníkov a predávať produkty / služby komukoľvek.

V udržateľnom marketingu sa do popredia dostáva zákazník, správanie voči nemu a ponúkaná unikátna hodnota. Dôraz sa kladie na nadviazanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, opakované nákupy a starostlivosť. Okrem zisku sa značka zaoberá rozvojom komunity a šetrením prírodných zdrojov. Cieľom udržateľného marketingu je teda vytvárať pridanú hodnotu pre zákazníka, starať sa o neho a predávať produkty / služby, ktoré pomáhajú komunite a šetria prírodu.

Udržateľný marketing prináša do podnikania:

• nové obchodné možnosti
• zlepšenie reputácie značky a podniku
• motivovaných a produktívnejších zamestnancov
• lepšie vzťahy s okolím a zainteresovanými stranami
• úsporu nákladov
• zodpovednosť k životnému prostrediu
• kvalitu produktov a služieb
• ziskovosť podniku

Prečo prejsť
na udržateľný marketing?

Nákupné správanie a rozhodovanie zákazníkov sa už mení. Zákazník vyhľadáva unikátnu hodnotu, starostlivosť, chce byť súčasťou značky – jej fanúšik. Túži opakovane nakupovať produkty / služby, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu a je rád, keď podnik podporuje spoločenské potreby.

Čím skôr toto značky a podniky pochopia a začnú implementovať udržateľný marketing, tým skôr získajú konkurenčnú výhodu a vytvoria si priestor na inovácie v danom odvetví – zabezpečia udržateľný rozvoj.

Malé a stredné podniky by mali zapojiť udržateľný marketing do podnikania, pretože vďaka nemu tak vybudujú dlhodobo udržateľnú značku – pre zákazníkov, partnerov i zamestnancov.

Ako začať
s udržateľným marketingom?

Koncept udržateľnosti a spoločensky zodpovedného podnikania je komplexnejšia téma, ktorá priamo súvisí s danou značkou či podnikom. A práve preto ponúkame bezplatnú konzultáciu, ktorou rozširujeme povedomie o udržateľnom marketingu.

Viete si nás otestovať a nič neriskujete – prvá konzultácia ide na náš účet. Porozprávame sa o vašich požiadavkách, projekte, či značke. Získate plnohodnotné poradenstvo na vami definované otázky / problémy. Výstupom bude detailný a vizuálny report z konzultácie. Ako postupovať, referencie na našu prácu i často kladené otázky nájdete na tomto odkaze.

Zhrnutie

Transformácia značky a podniku na tento koncept marketingu je naozaj dlhodobý a zložitý proces nastavenia identity značky, celej stratégie a digitálnych kampaní. Ak to však značka zvládne, úspech má zaručený.

Veríme, že týmto článkom sme vrhli viac svetla na udržateľnosť, udržateľný marketing a spoločensky zodpovedné podnikanie. Už by ste mali mať vedomosť o tom, čo je udržateľný marketing a aký je rozdiel oproti klasickému marketingu a najmä prečo by ste mali prejsť na tento koncept.

Pokračovaním článku je Udržateľná značka, kde rozoberáme biznis model udržateľnej značky.

Comments (2)
Join the discussion
Read them all
Späť

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Zdieľať